Olipas taas masentavaa luettavaa:

Asiakas joutuu riitauttamaan sosiaali- tai terveyspalvelun turhan usein

22.2.2011

Asiakkaat riitauttavat kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista tekemiä päätöksiä Suomessa kymmeniätuhansia kertoja vuosittain. Useimmiten syynä on, että kunnan viranomainen ei ole myöntänyt asiakkaalle tämän hakemaa palvelua tai etuutta määrärahojen puutteeseen vedoten.

Syynä oikeusriitojen suureen määrään on yhä useammin lainsäädännön heikko tuntemus kunnissa. Taloudellisiin syihin vedoten pyritään käyttämään harkintaa sellaisissakin tapauksissa, joissa lainsäädäntö ei harkinnan mahdollisuutta anna. 

Taustalla on kuntien taloudellinen ahdinko. Sellaista tilannetta ei kuitenkaan saisi syntyä, jossa virkamies joutuu tekemään lainvastaisen päätöksen, koska kunnan budjetissa ei ole myönnetty asiaan varoja. Kunnan tehtävänä on tuottaa hyvinvointia asukkailleen. Asiakas, kuntalainen ei saisi joutua tilanteeseen, jossa hän joutuu peräämään lakisääteisiä oikeuksiaan vastassaan kunnan koko sosiaali- tai terveystoimi. 

Riidoissa on luonnollisesti aina kaksi osapuolta. Erimielisyyksien suuri lukumäärä kertoo kuitenkin viranomaisen kyvystä palvella asiakasta ja tuottaa koettua hyvinvointia. 

Lukuisat oikeusriidat heikentävät kuntalaisten luottamusta viranomaisiin, vähentävät palveluiden kykyä tuottaa hyvinvointia ja lisäävät avuntarvitsijoiden hätää. Hyvinvoinnin perusta rapautuu.

Kiinnittääkseen huomiota lainsäädännön tuntemukseen kunnissa ja hyvin hallinnon ja viranomaiskulttuurin merkitykseen hyvinvoinnin perustana, THL on lähettänyt kuntien sosiaali- ja terveystoimen johdolle ja lautakunnille uuden Päätösten tueksi –julkaisun.  

Heikko laintuntemus tuottaa turhia oikeusriitoja sosiaali- ja terveydenhuollossa.